Aktuality‎ > ‎

Přijímací řízení na střední školy

Vážení rodiče,
blíží se čas rozhodnutí a podání přihlášky na střední školu. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.

Pokud budete mít zájem, nabízíme pomoc při rozhodování prostřednictvím učitelů, kteří Vaše dítě dobře znají. Důležité informace najdete také na internetu, například na www.infoabsolvent.cz, stránkách školy, o kterou máte zájem a na stránkách naší školy.

 Velmi Vám doporučujeme zohlednit při výběru školy studijní předpoklady Vašeho dítěte. Dnes většinou není problém se na střední školu dostat, mnohem těžší je pak pro některé žáky úspěšně studia ukončit. Další komplikace v budoucím studiu může Vašemu dítěti přinést ztráta zájmu o učivo ZŠ po přijetí (příslibu přijetí) na střední školu.

Konečné rozhodnutí při podání přihlášky ke studiu na střední škole záleží na Vás a Vašem dítěti.

Vyplnění a potvrzení přihlášek:

  a) Žák si vyzvedne přihlášku na střední škole, případně si ji stáhne a vytiskne z internetových stránek MŠMT, atd.  Po vyplnění a zapsání předmětů a známek odevzdá žák přihlášku výchovné poradkyni. Škola provede kontrolu známek. Jejich správnost potvrdí svým podpisem a razítkem ředitelka školy. Přihláška bude poté vrácena žákovi.

b) Žák nahlásí výchovné poradkyni IZO školy na kterou se hlásí a kód oboru, naše škola přihlášku vytiskne a potvrdí.

 Podání přihlášek na střední školu:

Přihlášky si po případném potvrzení lékařem (pokud střední škola požaduje) podávají sami zákonní zástupci do 1. března 2017 řediteli střední školy (popř. do 30. listopadu 2016 u oborů s talentovými zkouškami.

Zápisový lístek

V ředitelně naší školy si zákonný zástupce žáka musí do 1. března (30. listopadu) vyzvednout zápisový lístek. Převzetí potvrdí svým podpisem. Lístek obdržíte pouze jeden a po vyplnění jej předáte řediteli střední školy, na kterou jste se rozhodli na základě rozhodnutí o přijetí nastoupit.

   Mgr. Marie Vyhňáková                                                                                                                     Mgr. Zuzana Strejčková

výchovná poradkyně školy                                                                                                                  ředitelka MZŠ Velký OsekDESET KROKŮ PŘED ROZHODNUTÍM

I když cesta k volbě studia může probíhat různými způsoby, nezbytným předpokladem je kvalitní informační zázemí, ale i podpora ze strany vašich blízkých. Nabízíme vám „desatero“, které volbu usnadňuje:

1. Rozhodující jsou vaše předpoklady, schopnosti a zájmy

Nejprve pojmenujte své přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy i nedostatky a  srovnejte je s požadavky na studium a na výkon povolání. Nezapomeňte na svůj  zdravotní stav, který může v některých případech volbu ovlivnit. Přemýšlejte o svých studijních výsledcích, jak přistupujete k učení, jak si umíte poradit, pokud něčemu nerozumíte, zda vás baví spíše rukodělná práce, hledejte příčiny, proč vám učení dělá problémy apod.

2. Diskutujte s vašimi nejbližšími

Otevřeně mluvte o svých plánech s výchovným poradcem ve vaší škole, třídním učitelem, rodiči, známými a ptejte se, co si o nich myslí. Jejich názor může být odlišný, ale získáte cenné podněty k dalšímu přemýšlení.

3. Opatřete si informace o středních školách

Základní směr, tzn. zda chcete dosáhnout maturity nebo se vyučit, většinou tušíte. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru. Vzdělávací nabídka je velmi pestrá a bez informační příručky nebo internetu nezískáte potřebný  přehled.

4. Vytvořte si seznam oborů

        Nejprve přemýšlejte o pracovních činnostech, které vás zajímají a kterým byste se rádi věnovali. S pomocí vašeho učitele a rodičů k nim přiřazujte různá povolání. Vytvořte si výběr oborů, které vedou k plánovanému povolání: můžete vybírat i odlišné úrovně vzdělání, tedy maturitní i výuční. Důkladně se seznamte s obsahem jednotlivých oborů, tedy co se budete učit a jaké uplatnění vás čeká.

5. Vytvořte si seznam škol

Hledejte školy, které vybrané obory vyučují. V přehledu si vypisujte výhody a nevýhody i z hlediska dopravní dostupnosti školy, nutnosti internátního ubytování a finančních možností vašich rodičů v případě soukromých škol. Porovnávejte přijímací zkoušky v jednotlivých školách, odhadujte své šance na přijetí z loňského poměru přihlášených ku přijatým uchazečům apod.

6. Navštivte střední školy

Dny otevřených dveří na středních školách jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím a učiteli. Dozvíte se konkrétní informace o škole a podmínkách studia a taková návštěva školy může působit i motivačně, např. ke zlepšení studijních výsledků. Ptejte se na vše, co vás zajímá – na způsob výuky, na pracoviště pro odbornou praxi, jak škola komunikuje s rodiči, na mimoškolní aktivity žáků, na uplatnění absolventů této školy, zda se učitelé věnují žákům individuálně.

7. Získejte více informací o škole

Pokuste se sehnat jakékoli reference o škole. Vizitkou škol jsou jejich webové stránky. Mají určitou vypovídací hodnotu a sami uvidíte, zda obsahují aktuální a dostatečné informace a dávají prostor také svým studentům, nebo pouze prezentují aktivity vedení.

Odpověď na častý dotaz, nakolik je škola „kvalitní“, najdete částečně v kontrolních zprávách České školní inspekce (www.csicr.cz).

8. Využijte poradenských služeb

Pokud si stále nejste jisti výběrem studia, navštivte odborníky v některé z poradenských institucí. Ptejte se na vše, co vás zajímá a co vám není úplně jasné, např. co přesně dělá autotronik, jaké vzdělání poskytuje lyceum apod. Existuje několik možností, kam se můžete obrátit. V široké síti Informačních a poradenských středisek – IPS (www.portal.mpsv.cz), které fungují při úřadech práce, získáte informace o povoláních a o uplatnění na trhu práce. Můžete kontaktovat Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze – CKP (www.nuov.cz), kde vám poradí s výběrem studia a obsahem vzdělávání. V zákaznickém centru při Ústavu pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) nebo v Informačním centru pro mládež při Národním institutu pro děti a mládež (www.icm.cz) vám pomohou najít školu.

9. Připravte se na přijímačky

Ve školním roce 2016/2017 byla zavedena jednotná přijímací zkouška, konaná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, v oborech s maturitní zkouškou. Jednotná zkouška se koná ve 2. termínech, přičemž v prvním termínu koná žák ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě a ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě.

Školám zůstává zachována možnost stanovit školní přijímací zkoušku, která se v prvním kole přijímacího řízení zajišťuje ve dvou termínech stanovených ředitelem školy při vyhlášení přijímacího řízení do oboru vzdělání. Uchazeč v přihlášce uvádí, ve kterém termínu bude přijímací zkoušku konat. 

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole z doporučení školského poradenského zařízení.

10. Pedagogicko-psychologická poradna

V případě, že máte studijní nebo výchovné problémy, speciální vzdělávací potřeby,  zdravotní handicap aj., obraťte se na psychology, kteří vás odborně vyšetří, poskytnou metodickou pomoc a mohou i doporučit vzdělávací cestu. Návštěvu poradny neodkládejte, ať máte dostatek času na případnou nápravu.