Cíle školy

Cíle školy

Vzdělávací -poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání. Rozvíjet osobnost žáka, vést ho k vlastní samostatnosti a vlastní odpovědnosti. Probudit v dítěti touhu po celoživotním vzdělávání, rozvíjet žáky nadané, pomáhat žákům se specifickými potřebami.

Výchovné rozvoj osobnosti, která dokáže samostatně myslet, rozhodovat se a vést následky svého jednání. Uznávat demokratické a mravní hodnoty, žít zdravě a chovat se ekologicky.

 

Zásady pro žáky:

Ø  Slušně pozdravím

Ø  Nevyrušuji, respektuji ostatní

Ø  Neničím majetek školy ani ostatních

Ø  Mluvím slušně, poprosím, poděkuji, nepoužívám hrubá slova

Ø  Nechodím za školu

Ø  Nekouřím, neužívám návykové látky

Ø  Jsem hrdý na svou školu

Ø  Během vyučování mám vypnutý mobil

Ø  Na internetu se chovám bezpečně